ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055-96-1135
e-Mail :

Loading