ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดานหลอดแอลอีดี ชนิดโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127320271

  ดาวน์โหลดเอกสาร  5 tota Read more

 5 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 42 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117177770

  ดาวน์โหลดเอกสาร  3 tota Read more

 3 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบใช้สารละลาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127138136

  ดาวน์โหลดเอกสาร  2 tota Read more

 2 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติสำหรับงานทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127521266

  ดาวน์โหลดเอกสาร  2 tota Read more

 2 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117520425

  ดาวน์โหลดเอกสาร  4 tota Read more

 4 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง (ห้องการเรียนการสอนระบบไฮบริท) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097591627

  ดาวน์โหลดเอกสาร  2 tota Read more

 2 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117125238

  ดาวน์โหลดเอกสาร  3 tota Read more

 3 total views,  1 views today

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127416559

  ดาวน์โหลดเอกสาร  8 tota Read more

 8 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเซลล์ของกระจกตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127102102

  ดาวน์โหลดเอกสาร  2 tota Read more

 2 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อเครื่องบดผสม 2 ลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65107053951

  ดาวน์โหลดเอกสาร  3 tota Read more

 3 total views,  1 views today