ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66099227041

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อชุดเครื่องเอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66099300948

    ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (laboratory information system LIS) จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079525617

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089016175

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079426983

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

จ้างปรับปรุงคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน ของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66089559107

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66069135900

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๙๖ เครื่อง ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66049334848

  ดาวโหลดเอกสาร    

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089075523

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อระบบเครือข่ายหลัก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66089009716

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading