ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมอ่านกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.159/2566 (เลขที่โครงการ 66049136380)

  ดาวน์โหลด  11 total vie Read more

 11 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมอ่านกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.159/2566 (เลขที่โครงการ 66049136380)

  ดาวน์โหลด  1 total view Read more

 1 total views

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 88 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)

  ดาวน์โหลด  2 total view Read more

 2 total views

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

  ดาวน์โหลด  3 total view Read more

 3 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบสามมิติสำหรับงานรากฟันเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.162/2566 (เลขที่โครงการ 66049232765) (ครั้งที่ 3)

  ดาวน์โหลด  6 total view Read more

 6 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบสามมิติสำหรับงานรากฟันเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.162/2566 (เลขที่โครงการ 66049232765) (ครั้งที่ 3)

  ดาวน์โหลด  1 total view Read more

 1 total views

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.45/2566 (เลขที่โครงการ 66049284139)

  ดาวน์โหลด  6 total view Read more

 6 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.45/2566 (เลขที่โครงการ 66049284139)

  ดาวน์โหลด  1 total view Read more

 1 total views

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2566 (เลขที่โครงการ 66037009610)

  ดาวน์โหลด  8 total view Read more

 8 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2566 (เลขที่โครงการ 66037009610)

  ดาวน์โหลด  5 total view Read more

 5 total views