(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

  ดาวน์โหลด  6 total view Read more

 6 total views,  1 views today

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปล่องลิฟต์อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ(ARC) จำนวน 1 งาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.35/2566

ดาวน์โหลด  5 total views

 5 total views

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารอาคารภาควิชาชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 29 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด  2 total views

 2 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารด้วยรังสีอินฟราเรดพร้อมกล้องไมโครสโคป ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.154/2566 (เลขที่โครงการ 66037126479)

  ดาวน์โหลด  5 total view Read more

 5 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.153/2566 (เลขที่โครงการ 66037159750) (ครั้งที่ 2)

  ดาวน์โหลด  6 total view Read more

 6 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.151/2566 (เลขที่โครงการ 66037130929)

  ดาวน์โหลด  5 total view Read more

 5 total views

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 มีนาคม 2566)

  ดาวน์โหลด  11 total vie Read more

 11 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๔๙/๒๕๖๖

ดาวน์โหลด  9 total views

 9 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Escitalopram 20 mg tablet จำนวน 75,600 เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.31/2566 (เลขที่โครงการ 66027066494)

  ดาวน์โหลด  8 total view Read more

 8 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.30/2566 (เลขที่โครงการ 66027029608)

  ดาวน์โหลด  3 total view Read more

 3 total views