ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตอาคารขวัญเมือง และศูนย์อาหาร NU Square ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกองกิจการนิสิต

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (2,108,577 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างออกแบบต่อเติมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ (15,000,000 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 จ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ (วงเงินเดิม 4,000,000 บาท เปลี่ยนเป็น 5,100,000 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด ของกองบริการเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร (12,000,000 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองบริการการศึกษา ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (14,765,600 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ระบบปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (1,988,935 บาท)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมออฟฟิศและการประมวลผลแบบคลาวด์ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงวงเงิน)

Loading