ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของคณะสหเวชศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 344 เครื่อง ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading