ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตพลังงานทดแทน จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.63/2565

ตารางราคากลาง-ชุดสาธิตพลังงานทดแทน-ครั้งที่ 4-2,020,000-แก้ไขแล้ว

ดาวน์โหลด

Loading