ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.127/2565 (เลขที่โครงการ 65057252482)

ebp127-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading