ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องสโลป จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.68/2565

ตารางราคากลาง-ระบบภาพและเสียง-คณะวิทย์-734,800

ดาวน์โหลด

Loading