ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.70/2565

ตารางราคากลาง-สร้างถนนวิทยาลัยพลังงาน

ดาวน์โหลด

Loading