ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อแถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Gluco Strip) จำนวน 250,000 ชิ้น ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.74/2565 (เลขที่โครงการ 64117086935)

ebrd74-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading