ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถยนต์อาคารมิ่งขวัญ จำนวน ๑ งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๗๕/๒๕๖๕

ตารางราคากลาง-หลังคาจอดรถ

ดาวน์โหลด

Loading