ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.77/2565 (เลขที่โครงการ 65067246800)

ebrd77-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading