ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ผนัง ประตูในส่วนห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยในสัตว์ทดลอง (ABSL2/3) จำนวน 1 งาน ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.76/2565

ตารางราคากลาง-ABSL

ดาวน์โหลด

Loading