ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.80/2565 (เลขที่โครงการ 65067544022)

ebrd80-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading