ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ รด.81/2565

ตารางราคากลาง-ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร-คณะวิทย์-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

Loading