ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิตร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เครื่อง ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.34/2566

ตารางราคากลางเตาเผาอุณหภูมิสูง 23 ลิตร-ภาคเคมี-599,200

ดาวน์โหลด

Loading