ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.30/2566

ตารางราคากลาง-ครุภัณฑ์วิทย์ 8 รายการ-สัตว์ทดลอง-8,301,500

ดาวน์โหลด

Loading