ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 42 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.155/2565 (เลขที่โครงการ 65117177770) (ครั้งที่ 3)

ebp155-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading