ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดานหลอดแอลอีดี ชนิดโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.156/2565 (เลขที่โครงการ 65127320271) (ครั้งที่ 3)

ebp156-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading