ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.20/2566 (เลขที่โครงการ 65127399244)

ebrd20-66-1

 

ดาวน์โหลด

 7 total views,  1 views today