ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับทดสอบของงานด้านพอลิเมอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ งปม.110/2566

ตารางราคากลาง-เครื่องขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับทดสอบงานด้านพอลิเมอร์-ภาคเคมี-977,500

ดาวน์โหลด

 41 total views,  2 views today