ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 7 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.137/2566 (เลขที่โครงการ 66027137901) (ครั้งที่ 2)

ebp137-66-1

 

ดาวน์โหลด

 10 total views,  1 views today