ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๓๘/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง-แอร์ 4 รายการ-พลังงาน-573,000-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

 6 total views,  1 views today