ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์บนไมโครเพลทประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๒๗/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง-เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์บนเครื่องไมโครเพลท-สัตว์ทดลอง-7,000,000

ดาวน์โหลด

Loading