ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.134/2566 (เลขที่โครงการ 66027214081) (ครั้งที่ 2)

ebp134-66-1

 

ดาวน์โหลด

 11 total views,  1 views today