ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66089075523

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 25 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017615961

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อไวท์บอร์ดดิจิทัล All-in-one พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 65057490304

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการเลขที่ 65047328559

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65057491808

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อแว่นตาจำลองภาพโฮโลแกรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65047329280

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027352769

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027337512

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 17 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65057287230

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างทำป้ายชื่อคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ป้าย ของคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64127373883)

  ดาวน์โหลดเอกสร

Loading