ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.81/2567 (เลขที่โครงการ 67029211453)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.81/2567 (เลขที่โครงการ 67029211453)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารสนเทศโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammogram จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อตู้แช่เวชภัณฑ์ยา 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 940 ลิตร พร้อมระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ จำนวน 13 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องถ่ายภาพโครงสร้างของเซลล์ระดับนาโนแบบสามมิติ เทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟีร่วมกับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดควบคุมสภาวะการทดสอบและโปรแกรมประมวลผล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading