ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.61/2567 (เลขที่โครงการ 67039182360)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.61/2567 (เลขที่โครงการ 67039182360)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.58/2567 (เลขที่โครงการ 67029152360)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.58/2567 (เลขที่โครงการ 67029152360)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.55/2567 (เลขที่โครงการ 67029513730)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ciclosporin 25 mg soft capsule จำนวน 320,000 แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.55/2567 (เลขที่โครงการ 67029513730)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.2/2567 (เลขที่โครงการ 67029380638)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.2/2567 (เลขที่โครงการ 67029380638)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.54/2567 (เลขที่โครงการ 67029150199)

  ดาวน์โหลด    

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าเปื้อนทั่วไป สำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.54/2567 (เลขที่โครงการ 67029150199)

  ดาวน์โหลด

Loading