ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมอ่านกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.159/2566 (เลขที่โครงการ 66049136380)

  ดาวน์โหลด  10 total vie Read more

 10 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมอ่านกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.159/2566 (เลขที่โครงการ 66049136380)

  ดาวน์โหลด  1 total view Read more

 1 total views

(ยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ งปม.152/2566)

ดาวน์โหลด  3 total views

 3 total views

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2566 (เลขที่โครงการ 66037009610)

  ดาวน์โหลด  7 total view Read more

 7 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.36/2566 (เลขที่โครงการ 66037009610)

  ดาวน์โหลด  5 total view Read more

 5 total views

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.161/2566 (เลขที่โครงการ 66049035058)

  ดาวน์โหลด  9 total view Read more

 9 total views

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.161/2566 (เลขที่โครงการ 66049035058)

  ดาวน์โหลด  3 total view Read more

 3 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biometry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตาและแสดงผลพยาธิสภาพของกระจกตา จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  3 total views

 3 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  2 total views

 2 total views

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol SR 100 mg capsule จำนวน 3,000 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด  3 total views

 3 total views