ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV HBV และ HCV ในตัวอย่างเลือดโดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.64/2565 (เลขที่โครงการ 65027226056)

ebrd64-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading