ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.124/2565

ตารางราคากลาง-ชุดวัดสัญญาณชีพสัตว์ทดลอง-สถานสัตว์ทดลอง-1,027,000

ดาวน์โหลด

Loading