ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวสำหรับสัตว์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037134631

BB.101

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading