ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.126/2565

ตารางราคากลาง-แอร์ 6 รายการ-วิศวกรรมศาสตร์-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

Loading