ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมออฟฟิศและการประมวลผลแบบคลาวด์ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.67/2565

ตารางราคากลาง-โปรแกรมออฟฟิศและประมวลผลแบบคลาวด์-ไอที-2,714,055

ดาวน์โหลด

Loading