ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถขากรรไกรควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของกองอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.78/2565

ตารางราคากลาง-รถขากรรไกร-กองอาคาร-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

Loading