ประกวดราคาซื้อโครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017326092)

BB.84

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading