ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65037176273)

BB.88

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading