ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับความดังเสียงแบบแยกความถี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127214458)

BB.89

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading