ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.44/2566

ตารางราคากลาง-ชุดเครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้าระดับเซลล์ แบบที่ 2-ภาคชีวะ-2,051,000

ดาวน์โหลด

Loading