ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับทดสอบของงานด้านพอลิเมอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.47/2566

ตารางราคากลาง-ขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับการทดสอบของงานด้านพอลิเมอร์-ภาคเคมี-977,500

ดาวน์โหลด

Loading