ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสามาร์ตกริดเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.40/2566

ตารางราคากลาง-แอร์ 4 รายการ-พลังงาน-573,000

ดาวน์โหลด

Loading