ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสแกนฟันสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานปริทันตวิทยา บูรณะช่องปากและรากเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.120/2566 (เลขที่โครงการ 66017148552) (ครั้งที่ 2)

ebp120-66-1

 

ดาวน์โหลด

Loading