ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097655732

BB.11

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading