ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกระบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087744347

BB.77

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading