ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๒๘/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง-เครื่องปั่นเหวี่ยนตกตะกอน-สัตว์ทดลอง-530,000

ดาวน์โหลด

 8 total views,  1 views today