ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.146/2566 (เลขที่โครงการ 66027451489)

ebp146-66-1

 

ดาวน์โหลด

Loading