ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงฉีกขาดของฟิล์ม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3) เอกสารเลขที่ งปม.145/2566

ตารางราคากลาง-เครื่องทดสอบแรงฉีกของฟิล์ม-ภาคเคมี-1,050,000

ดาวน์โหลด

Loading