ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66079426983

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087742465

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจหัวใจสะท้อนความถี่สูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017300997

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกระบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087744347

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037353152

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117319047

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อตู้เตรียมตัวอย่างปลอดเชื้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 65027202268)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกกำลังกาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64117403687 )

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและโรคทางจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64117404000 )

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64117259741 )

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading