ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ ของ กองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 60 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบต่อเติมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การลงทุนโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 344 เครื่อง ของกองกิจการนิสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง และครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading