ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.118/2565 (เลขที่โครงการ 65047419826)

ebp118-65-1

 

ดาวน์โหลด

Loading