ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 27 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077243446

RD.169

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading